Image

Grup Danışmaları (Bölümü)

Grup, iki veya daha fazla kişiden oluşan birey topluluğudur. Grup Danışması, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının ele alındığı, her üyenin amaçlarının gerçekleştirilmeye çalışıldığı, alanında uzman bir Psikolojik Danışman tarafından yürütülen profesyonel bir terapötik yardım sürecidir. Grup Danışmalarımız 5 - 10 arası kişinin katılımıyla sürdürülmektedir. Her oturum 90 dakikadır. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Varoluşçu Analiz Yaklaşımı eklektik olarak uygulanmaktadır. Grup Danışmasında amaç grup ortamını ve grup etkileşimini kullanarak bireylere psikolojik olarak yardımcı olmaktır. Grup Danışmasında birey, grup içerisinde etkileşimde bulunarak sorunlarını değerlendirir, içgörü kazanır, desteklenir, içindeki gücü açığa çıkartır, farkındalık kazanır. Başkalarına güvenmeyi öğrenmek, yaratıcı ve gizil güçlerini keşfetmek, açık ve dürüst olmak, farkındalığını artırmak, kişisel problemlerine çözüm bulmak Grup Danışmasının hedefleridir.

Grup Danışmalarımız

  • Sınav Kaygısı
  • Öğrencinin Motivasyonu
  • Hedef Belirleme
  • Özgüven Sorunları
  • Öğrencinin Kendisini Daha İyi Tanıması
  • Sınavda Zamanı İyi ve Etkin Kullanmak
  • Konsantrasyon Çalışmaları
  • Gevşeme Egzersizleri
  • Meditasyon
Image

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi her zaman sadece tek tek bireyleri konu almaz, zaman zaman incelenen tüm bir ailenin etkileşimsel meseleleri zaman zamansa incelenen bir çiftin birbiriyle olan ilişkisindeki bazı sorunların ruh sağlığı temelindeki kökleri olabilir. Ruh-zihin sağlığına dair sorunların psikolojik, sosyolojik veya somatik boyutları olabilir. Psikoterapi, daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren danışanlarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim ve sanatıdır.Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denilebilir. Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında kurulan terapötik ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl değişeceğini söylemesi değildir.Tavsiye ve öneri vermesi de değildir. Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar.

Kimlerin Psikoterapiye ihtiyacı vardır?

Birey günlük yaşam sorunlarıyla başa çıkmada güçlük yaşıyorsa, daha önce çok rahat yapabildiği sıradan şeyleri bile yaparken fiziksel veya duygusal olarak eskisinden daha fazla güç harcıyorsa, olaylara ve insanlara karşı tahammül gücü yetersiz geliyorsa, yaşadıklarını değersiz ve anlamsız buluyorsa ve içsel sorgulamaları, çatışmaları, yaşama dair korkuları artmışsa ve mutsuzsa, diğer insanlarla olan ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsa bir psikoterapi sürecine ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Psikoterapi iki arkadaş arasındaki sohbet gibi algılanmamalıdır. Psikoterapi kendine has kuralları olan ve bir uzman yardımıyla yapılan bireye yardım sürecidir. Psikoterapinin oturumlarının ne kadar süreceği, danışanın hangi aralıklarla oturumlara geleceği, ücreti ,uygulanacak terapinin şekli ve süreci ile ilgili kurallar vardır. Bu kurallar danışman tarafından danışana açık ve anlaşılabilir bir şekilde iletilmelidir.

Psikoterapi Nasıl Uygulanır?

Kendi içinde kuralları ve koşulları olan psikoterapi, bireyin sorununa yönelik olarak bireyi destekleyici, güçlendirici, eğitici olarak yapılarak bireyin daha sağlıklı kararlar alabilmesini, alternatif çözümler üretebilmesini sağlamayı amaçlar. Tüm bunlarla bireyin daha mutlu, özgüvenli, sağlıklı olması ana hedeftir. Psikoterapi, değerlendirme aşamasından sonra genelde haftada bir olmak üzere 50 dakika süren seanslar şeklinde yapılmaktadır.